Statut J. V. P. Županja

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŽUPANJA

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, i 127/19), članka 122. stavka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) i članka 9. Odluke o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Županja („Službeni vjesnik“ Grada Županja br.6/2019, br.1/2020 i br. 5/2020), Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Županja  na svojoj sjednici dana 22. veljače 2021. godine donosi:

S T A T U T 

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE  GRADA ŽUPANJA

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Županja (dalje u tekstu: Vatrogasna postrojba), osnivanje Vatrogasne postrojbe, naziv i sjedište Vatrogasne postrojbe, izgled pečata i amblema, zastupanje i predstavljanje, djelatnost Vatrogasne postrojbe, djelokrug rada Vatrogasne postrojbe, upravljanje Vatrogasnom postrojbom, imovina i odgovornost za obaveze, financiranje Vatrogasne postrojbe, opći akti Vatrogasne postrojbe, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Vatrogasne postrojbe.

Članak 2.  

Vatrogasna postrojba je javna ustanova jedinice lokalne samouprave, koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

 II. OSNIVANJE VATROGASNE POSTROJBE

Članak 3.  (Vidi izmjene ovog članka ovdje)

Osnivač vatrogasne postrojbe je Gradsko vijeće Grada Županja.

Članak 4. 

Na prijedlog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za osnivanje javne vatrogasne postrojbe suglasnost daje glavni vatrogasni zapovjednik, ako je osnivač osigurao financijska sredstva, vatrogasnu tehniku s prostorom za smještaj i rad, te predviđen broj profesionalnih vatrogasaca prema vatrogasnom planu županije te izrađenoj procjeni ugroženosti.

III. DJELATNOST VATROGASNE POSTROJBE

Članak 5. 

Djelatnost Vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, obavljanje drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama, te pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama. Provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama, a provodi se korištenjem ovlasti utvrđenih Zakonom o vatrogastvu.

    Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovog članka, Vatrogasna postrojba može obavljati i slijedeće djelatnosti, a da pritom ne umanjuje intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe:

 • Servisiranje vatrogasnih aparata za početno gašenje požara
 • Pružanje usluge osiguranja vatrogasnim vozilima i vatrogascima
 • Pranje cesta i polijevanje zemljišta
 • Osposobljavanje vatrogasaca i demonstracija pokaznim vježbama

Članak 6. 

Vatrogasnu djelatnost Vatrogasna postrojba obavlja sukladno pravilima struke, bez obzira čija je imovina, odnosno ljudski život ugrožen.

Članak 7. 

Vatrogasna postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu.

Članak 8. 

Vatrogasna postrojba može mijenjati djelatnost, osim vatrogasnu djelatnost, samo uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Članak 9. 

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasci koji za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju  posebne uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu.

 IV. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 10. 

Vatrogasna postrojba obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŽUPANJA.

Skraćeni naziv vatrogasne postrojbe glasi: JVP Županja

Sjedište Vatrogasne postrojbe je u Županji, Veliki kraj 130.

Članak 11. 

Vatrogasna postrojba je pravna osoba upisana u sudski registar.

Članak 12. 

Vatrogasna postrojba može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom osnivača, na prijedlog Vatrogasnog vijeća.

Članak 13. 

Naziv Vatrogasne postrojbe mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost.

 V. PEČAT, ŠTAMBILJ I AMBLEM

Članak 14. 

U pravnom prometu Vatrogasna postrojba koristi pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Javna vatrogasna postrojba Grada Županja. U središtu pečata otisnut je znak Vatrogasne postrojbe, a iznad znaka broj pečata. Štambilj je četvrtastog oblika, širine 25 mm i dužine 70 mm, i u njemu je pun naziv i sjedište Vatrogasne postrojbe. Svaki pečat i štambilj ima svoj broj.  O broju pečata i štambilja, načinju čuvanja i korištenju odlučuje zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Županja. Vatrogasna postrojba ima amblem.  Amblem je u obliku štita sa crveno – plavom podlogom i žuto – crvenim obrubom. U središtu amblema nalazi se znak vatrogasne postrojbe sa grbom Grada Županja. Uz gornji rub amblema je naziv Javna vatrogasna postrojba a uz donji Grada Županja

Članak 15. 

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu. Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno – financijsko poslovanje vatrogasne postrojbe.

VI. TIJELA VATROGASNE POSTROJBE

Članak 16. 

Vatrogasna postrojba ima dva tijela: 

 1. Vatrogasno vijeće
 2. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe ( dalje u tekstu: Zapovjednik )

VII. UPRAVLJANJE VATROGASNOM POSTROJBOM

Članak 17. 

Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće.

Vatrogasno vijeće ima tri (3) člana.

Sastav vatrogasnog vijeća čine: predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik radnika i predstavnik osnivača, svi sa jednakim pravim glasom.

Predstavnika radnika biraju radnici iz redova zaposlenih u Vatrogasnoj postrojbi, neposrednim i tajnim glasovanjem.

Članovi Vatrogasnog vijeća imenuju se na razdoblje od pet ( 5 ) godina i nemaju pravo na naknadu.

Članak 18. 

Kod prvog imenovanja ili isteka mandata članova vatrogasnog vijeća, Zapovjednik će zatražiti imenovanje članova Vatrogasnog vijeća, odnosno predstavnika vatrogasnih organizacija, Osnivača i radnika.

Članak 19. 

Po primitku podataka o predstavnicima,  Zapovjednik saziva konstituirajuću sjednicu Vatrogasnog vijeća na kojoj članovi Vatrogasnog vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vatrogasnog vijeća.

Članak 20. 

Sjednice Vatrogasnog vijeća saziva predsjednik. Vatrogasno vijeće može donositi odluke kada je na sjednici prisutna većina svih članova Vatrogasnog vijeća.

Članak 21. 

U slučaju spriječenosti predsjednika Vatrogasnog vijeća, pripremu i vođenje sjednica obavlja zamjenik predsjednika Vatrogasnog vijeća.

Članak 22.  (Vidi izmjene ovog članka ovdje)

Vatrogasno vijeće:

 1. na prijedlog Zapovjednika donosi:

– opće akte utvrđene ovim Statutom i zakonom,

– godišnji plan i program rada i razvoja Vatrogasne postrojbe,

– financijski plan i financijska izvješća Vatrogasne postrojbe,

– odluke o osnivanju radnog odnosa vatrogasaca,

– odluke o prestanku radnog odnosa vatrogasaca,

– odluke o stjecanju, otuđenju i opterećenju svih stvari ili imovinskih prava čija procijenjena vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kn bez PDV-a

 1. uz prethodnu suglasnost osnivača:

            – na prijedlog Zapovjednika donosi Statut i Pravilnik o načinu rada i unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Vatrogasne postrojbe, Pravilnik o radu i Pravilnik o plaćama.

– odlučuje o promjeni djelatnosti Vatrogasne postrojbe, osim vatrogasne djelatnosti

– odlučuje o davanju u zakup objekata i prostora Vatrogasne postrojbe ili mijenjanju namjene objekata i prostora,

 1. odlučuje:

– o izvješćima Zapovjednika o radu Vatrogasne postrojbe,

– o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Vatrogasne postrojbe ukoliko ista ne prelazi iznos iz točke 1. al. 6. ovog članka,

 1. Raspisuje javni natječaj za izbor Zapovjednika
 1. predlaže Osnivaču:

– imenovanje i razrješenje Zapovjednika,

– promjenu naziva i sjedišta Vatrogasne postrojbe,

– statusne promjene Vatrogasne postrojbe.

Članak 23. 

Član Vatrogasnog vijeća sudjeluje u radu vijeća prisustvovanjem na sjednicama Vatrogasnog vijeća, te izjašnjavanjem o pojedinom pitanju, podnošenjem prijedloga, postavljanjem pitanja i glasovanjem.

Svoj glas prilikom odlučivanja može dati član Vatrogasnog vijeća putem telefona, telefaksa, pismeno ili drugim načinom očitovanja volje, ako je spriječen prisustvovati sjednici. To se obvezno unosi u Zapisnik.

Članak 24. 

Sjednicu Vatrogasnog vijeća saziva predsjednik vijeća kada smatra da je to potrebno i nužno, kako bi se razmotrile i donijele potrebne odluke, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednica Vatrogasnog vijeća saziva se pisanim putem, a ukoliko je to moguće usmenim putem o čemu predsjednik sastavlja zapisnik.

O sjednicama Vatrogasnog vijeća vode se zapisnici i usvajaju na slijedećoj sjednici Vatrogasnog vijeća. Zapisnici se arhiviraju i čuvaju u pismohrani Javne vatrogasne postrojbe Grada Županja.

Sjednicama Vatrogasnog vijeća prisustvuje i Zapovjednik, te na poziv predsjednika Vatrogasnog vijeća predstavnici tijela lokalne samouprave koji mogu sudjelovati u raspravi, bez prava odlučivanja.

Predsjednik predlaže dnevni red sjednice Vatrogasnog vijeća.

Ostali članovi te Zapovjednik podnose prijedlog za dopunu ili promjenu predloženog dnevnog reda, nakon čega predsjednik Vatrogasnog vijeća daje na glasovanje i usvajanje dnevnog reda.

Članak 25. 

Predsjednik Vatrogasnog vijeća:

 • predstavlja i zastupa Vatrogasno vijeće
 • saziva, organizira te predsjedava sjednici Vatrogasnog vijeća
 • usmjerava raspravu tijekom sjednice u skladu sa utvrđenim dnevnim redom
 • određuje red i objavljuje rezultate glasovanja,
 • potpisuje odluke i druge akte koje su u domeni Vatrogasnog vijeća

Članak 26. 

Vatrogasno vijeće radi na temelju materijala koje priprema i podnosi Vatrogasnom vijeću Zapovjednik ili u slučaju njegove spriječenosti osoba koju on ovlasti.

Materijali za sjednicu Vatrogasnog vijeća dostavljaju se članovima najmanje pet dana prije sjednice Vatrogasnog vijeća, osim zbog hitnosti, kada se mogu dostaviti na sjednici Vatrogasnog vijeća.

 Članak 27. 

Članu Vatrogasnog vijeća prestaje mandat ako:

– sam zatraži razrješenje,

– ne ispunjava dužnost člana odnosno predsjednika,

– svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,

– izgubi pravo na obavljanje dužnosti.

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Vatrogasnog vijeća pokreće Vatrogasno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje ga je imenovalo članom Vatrogasnog vijeća.

U slučaju razrješenja člana Vatrogasnog vijeća novi član imenuje se u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Vatrogasno vijeća koji je razriješen.

VIII. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 28. 

Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik.

Zapovjednik organizira i vodi rad i poslovanje Vatrogasne postrojbe, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o vatrogastvu i ovom Statutu.

Zapovjednik ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar, osim:

– kad nastupa kao druga ugovorna strana koja sa Vatrogasnom postrojbom zaključuje  ugovore u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 29. (Vidi izmjene ovog članka ovdje)

Zapovjednik: 

– zastupa Vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama sa javnim ovlastima,

– odgovara za zakonitost, operativnost i stručnost rada Vatrogasne postrojbe,

– odlučuje o stjecanju i otuđivanju imovine čija je pojedinačna vrijednost do 200.000,00 kn bez PDV-a, a preko tog iznosa uz suglasnost Vatrogasnog vijeća,

– daje punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa Vatrogasnu postrojbu u pravnom prometu,

– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,

– predlaže Vatrogasnom vijeću opće i druge akte, te

– obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i aktom o osnivanju.

– predlaže odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, potpisuje ugovore o radu i druge akte Vatrogasne postrojbe,

– predlaže operativni plan za nadolazeću i provodi mjere sukladno operativnom planu za tekuću godinu

– podnosi izvješće Vatrogasnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Vatrogasne postrojbe,

– imenuje i razrješava zamjenika i pomoćnike Zapovjednika vatrogasne postrojbe

Članak 30. 

U slučaju duže nesposobnosti za rad Zapovjednik može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Vatrogasnu postrojbu u pravnom prometu, samo u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 31. 

Zapovjednik ima jednog zamjenika i po potrebi pomoćnike.

Zamjenika i pomoćnike Zapovjednika imenuje se iz redova zaposlenika. Ako zamjenika zapovjednika nije moguće imenovati iz redova zaposlenika, za izbor zamjenika zapovjednika provesti će se javni natječaj.

Zamjenik zamjenjuje Zapovjednika u njegovoj odsutnosti.

Pravilnikom o načinu rada i unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Vatrogasne postrojbe, uređuje se djelokrug poslova koje zamjenik Zapovjednika obavlja u svom redovnom radu, način zamjenjivanja Zapovjednika u njegovoj odsutnosti i to, posebno, u pravima i obvezama poslovodstva ili zastupanja ustanove, a naročito dužnosti zapovijedanja Vatrogasnom postrojbom.

Članak 32. 

Mandat Zapovjednika je pet ( 5 ) godina, a ista se osoba može ponovno imenovati Zapovjednikom.

Zapovjednika uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Županje , na temelju javnog natječaja provedenog u skladu s Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o ustanovama i odredbama ovog Statuta.

Vatrogasno vijeće donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor Zapovjednika  najkasnije u roku od tri mjeseca prije zadnjeg dana aktualnog mandata Zapovjednika, odnosno najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti zapovjednika.

Za Zapovjednika može biti izabran kandidat koji ispunjava uvjete za imenovanje zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe, propisane Zakonom o vatrogastvu.

U skladu sa Zakonom o ustanovama, javni natječaj za izbor Zapovjednika objavljuje se na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Županja, na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe i u Narodnim novinama. U tekstu objavljenog natječaja Vatrogasno vijeće objavljuje uvjete za izbor osobe kandidata, kojeg će predložiti na imenovanje Osnivaču, u koji tekst integrira uvjete za izbor, te pravila postupka provedbe natječaja, propisane odredbama Zakona o vatrogastvu i ovog Statuta.

Nakon što odluka Vatrogasnog vijeća o izboru postane pravomoćna u skladu s odredbom članka 42. Zakona o ustanovama, a najkasnije u roku od 8 dana od dana njene pravomoćnosti, Vatrogasno vijeće dostavlja prijedlog nadležnom tijelu osnivača da tu osobu imenuje Zapovjednikom u skladu s odredbom članka 34. stavak 2. Zakona o vatrogastvu.

Na temelju prethodne suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika i pravosnažne odluke nadležnog tijela osnivača o imenovanju Zapovjednika, Vatrogasno vijeće donosi odluku o danu stupanja Zapovjednika na dužnost.

Članak 33. 

Zapovjednik može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan: 

– ako sam zatraži razrješenje,

– ako trajno izgubi zdravstvenu sposobnost obavljati dužnost

– ako je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.)

– ako povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti

– ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Vatrogasnoj postrojbi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Vatrogasne postrojbe.

Na prijedlog Vatrogasnog vijeća i uz suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, odluku o razrješenju Zapovjednika donose nadležna tijela osnivača. Prije donošenja odluke o razrješenju, Zapovjedniku se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

U slučaju razrješenja Zapovjednika imenovati će se vršitelj dužnosti.

Članak 34. 

Vatrogasno vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje Zapovjednika i prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti i dostavlja ih Osnivaču.

Vršitelja dužnosti zapovjednika imenuje Gradonačelnik Grada Županja.

U slučaju razrješenja Zapovjednik ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom.

Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.

IX. DJELOKRUG RADA VATROGASNE POSTROJBE

Članak 35. 

Vatrogasna postrojba osniva se za područje Grada Županja.

Članak 36. 

Vatrogasna djelatnost obavlja se za područje za koje je postrojba osnovana.

Vatrogasna postrojba dužna je sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan svog područja djelovanja na zapovijed nadležnog vatrogasnog zapovjednika.

Članak 37. 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vatrogasne postrojbe u cilju ostvarivanja prava građana, bez obzira čija je imovina odnosno ljudski život ugrožen.

Pravilnikom o načinu rada i unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Vatrogasne postrojbe pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta i rad Vatrogasne postrojbe kao javne službe jedinice lokalne samouprave.

Članak 38.

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Vatrogasne postrojbe i njenog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, skrb o pravima i interesima građana, javnost rada Vatrogasne postrojbe, obavljanje računovodstveno-financijskih i drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Vatrogasne postrojbe i ostvarivanje prava i obaveza zaposlenika Vatrogasne postrojbe.

Članak 39.

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje plana i programa, te drugi potrebni uvjeti za rad i poslovanje vatrogasne postrojbe.

X. IMOVINA VATROGASNE POSTROJBE I ODGOVORNOST ZA NJEZINE OBVEZE 

Članak 40. 

Imovinu Vatrogasne postrojbe čine stvari, prava i novčana sredstva.

Imovinom raspolaže Vatrogasna postrojba pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Imovinu Vatrogasne postrojbe čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

Članak 41. 

Za obveze u pravnom prometu Vatrogasna postrojba odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vatrogasne postrojbe.

XI. FINANCIRANJE VATROGASNE POSTROJBE

Članak 42. 

Financijsko poslovanje, vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja i evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa Zakonom o proračunu,  Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Članak 43. 

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne postrojbe osigurava Osnivač sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

Članak 44. 

Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću, sukladno zakonu, mogu se koristiti za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.

Članak 45. 

Vatrogasna postrojba za svaku godinu izrađuje financijski plan i financijska izvješća.

Ako ne donese financijski plan za slijedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.

Članak 46. 

Naredbodavatelj za izvršavanje financijskog plana je Zapovjednik.

XII. NADZOR NAD RADOM VATROGASNE POSTROJBE

Članak 47. 

Upravni, stručni i inspekcijski nadzor nad radom Vatrogasne postrojbe provodi se sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu

U provođenju nadzora Zapovjednik, Vatrogasno vijeće i drugi zaposlenici Vatrogasne postrojbe dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

XIII. OPĆI AKTI VATROGASNE POSTROJBE

Članak 48.  (Vidi izmjene ovog članka ovdje)

Vatrogasna postrojba ima slijedeće opće akte:

– Statut,

– Pravilnik o načinu rada i unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Vatrogasne postrojbe,

– Pravilnik o radu,

Članak 49. 

Zapovjednik je dužan tijelu iz članka 47. ovog Statuta dostaviti na uvid Statut i Pravilnik o načinu rada i unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta kao javne službe, u roku od 8 dana od dana donošenje ovih akata.

Članak 50. 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi danom objave na oglasnoj ploči.

XIV. JAVNOST RADA VATROGASNE POSTROJBE

Članak 51. 

Rad vatrogasne postrojbe je javan.

Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Vatrogasne postrojbe kao javne službe na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe, kao i davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost odnosno građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Vatrogasne postrojbe, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Vatrogasne postrojbe, cijenama usluga Vatrogasne postrojbe, te radom Vatrogasne postrojbe kao javne ustanove, u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 52. 

Vatrogasna postrojba je dužna:

– građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je Vatrogasna postrojba osnovana.

Vatrogasna postrojba će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona Zakonom ili Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna, te kada se odnosi na osobne podatke fizičke osobe.

Članak 53. 

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Vatrogasne postrojbe sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo Zapovjednik Vatrogasne postrojbe.

XIV. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 54.

Poslovnom tajnom smatraju se:

– dokumenti koje Zapovjednik proglasi poslovnom tajnom,

– podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Vatrogasnoj postrojbi,

– mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

– dokumenti koji se odnose na obranu,

– plan tjelesne i tehničke zaštite zaposlenika i imovine Vatrogasne postrojbe, i

-druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Vatrogasne postrojbe i njezinog Osnivača.

Članak 55. 

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici Vatrogasne postrojbe bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Vatrogasnoj postrojbi.

Članak 56. 

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom, odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koje obavljaju.

Članak 57. 

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi Zapovjednik i druga ovlaštena osoba koju on ovlasti u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58. 

Ovaj Statut na prijedlog Zapovjednika donosi Vatrogasno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Članak 59. 

Vatrogasna postrojba je dužna donijeti opće akte iz članka 48. ovoga Statuta u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Statuta.

Članak 60. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe.

Članak 61. 

Ovaj Statut objaviti će se u „Službenom vjesniku“  Grada Županja

Članak 62. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta, stavljaju se izvan snage prethodno doneseni Statuti Javne vatrogasne postrojbe Grada Županja, od 21. srpnja 2020. godine  i 29. prosinca 2020. godine.

KLASA: 012-03/21-00/1

URBROJ: 2212/01-JT-3-01-8

Županja,  22.02.2021.                                                                       PREDSJEDNIK VATROGASNOG VIJEĆA: